ถ้อยคำสำหรับสมาชิก REFUND PROTECT 

ถ้อยคำ การคุ้มครองเงินคืน สำหรับสมาชิก

เรา ยินดีจะคืนเงินให้ คุณ สำหรับการจองที่ยังไม่ได้ใช้ ทั้งนี้ หากคุณไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่จองไว้ได้ไม่ว่าเนื่องจากกรณีใดๆ ก็ตามเพื่อขอคืนเงิน ดังที่คุณระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ นี่เป็นข้อมูลสำคัญเพื่อสนับสนุนคำขอ ของคุณ ตามที่กำหนดไว้ในตารางด้านล่าง

ข้อกำหนดต่อไปนี้ไม่ใช่นโยบายประกันภัย การคุ้มครองเงินคืน

คือ การคุ้มครองการคืนเงินทางเลือกตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการค้าตามมาตรฐานของเรา ซึ่งจะให้สิทธิ์ในการคืนเงินในบางเหตุการณ์ตามที่ได้กำหนดไว้ในตารางด้านล่าง

การสมัครเพื่อขอคืนเงินและการชำระเงินของคุณจะได้รับการจัดการดูแลภายใต้ชื่อ Refund Protect ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ Refund Protect ในส่วนเพิ่มเติมจากเรา

คำนิยาม
ถ้อยคำหรือวลีต่อไปนี้มีความหมายดังปรากฏเป็นตัวอักษรตัวหนาในเอกสารด้านล่างนี้ จุดประสงค์ของส่วนนี้ได้ถูกอธิบายไว้อย่างชัดเจนในข้อกำหนดและเงื่อนไขในเอกสารนี้ว่าเราจะคืนเงินส่วนใดบ้างและเราจะไม่คืนเงินในส่วนใดบ้าง” 

เรา/พวกเรา/ของเราเราเป็นตัวแทนเพื่อให้บริการด้านการจองแก่คุณ

คุณ/ของคุณ/ตัวคุณเอง - บุคคลที่ทำการจองแบบคนเดียวหรือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มกับเรา

สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยสภาพอากาศเลวร้าย หรืออันตรายมากในระดับที่ทำให้หน่วยงานรัฐบาลต้องออกคำเตือนไม่ให้เดินทาง ซึ่งทำให้ คุณ ไม่สามารถเข้าร่วมหรือเข้าถึง กิจกรรมที่จองไว้ ได้ทั้งหมด

กองทัพการบริการในส่วนต่างๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่: กองทัพเรือ นาวิกโยธิน กองทัพบก หรือกองทัพอากาศ

การจอง/กิจกรรมที่จองไว้ - การบริการ/ กิจกรรม/ ตั๋วเดินทาง ที่วางแผนหรือจองไว้ล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมการจองและการบริการที่ คุณ ได้ทำธุรกรรมกับ เรา 

โรคติดต่อหมายถึง โรคใดๆ ที่สามารถแพร่เชื้อจากผู้ติดเชื้อ หรือ สายพันธุ์ที่ติดเชื้อต่างๆ ไปยังผู้ที่รับเชื้อได้ง่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม

แพทย์ - ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่จดทะเบียนและมีใบอนุญาตรับรองจากองค์กรวิชาชีพที่มีชื่อเสียง ทั้งนี้ แพทย์จะต้องไม่ใช่คุณหรือสมาชิกในครอบครัวของคุณ

สถานการณ์ฉุกเฉินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุม ของคุณ โดยสิ้นเชิง และจะต้องไม่ใช่ความผิดของคุณ

บริการฉุกเฉินการบริการของสถานีตำรวจ ดับเพลิง และกู้ภัย หรือบริการฉุกเฉินต่างๆ

ความเจ็บป่วยสภาพร่างกาย หรือจิตใจที่ได้รับการยืนยันจาก แพทย์ ที่ปิดกั้นไม่ให้ คุณ เข้าร่วม กิจกรรมที่จองไว้

สมาชิกครอบครัวใกล้ชิดสามี ภรรยา คู่สมรส คู่ชีวิต พ่อแม่ ลูก พี่ชาย น้องสาว คุณยาย คุณย่า คุณตา หรือคุณปู่

การบาดเจ็บการบาดเจ็บทางร่างกายจากอบัติเหตุ ซึ่งได้รับการยืนยันจาก แพทย์ ที่ขัดขวางไม่ให้ คุณ เข้าร่วมใน กิจกรรมที่จองไว้

การตั้งครรภ์ปกติ - อาการทั่วไปที่มักเกิดร่วมกับการตั้งครรภ์ (รวมถึง การตั้งครรภ์มาแล้วหลายครั้ง) เป็นอาการเล็กน้อยทั่วไป และ/ หรือ อาการทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นชั่วคราว (เช่น อาการแพ้ท้อง อ่อนเพลีย เป็นต้น) ซึ่งไม่ได้แสดงว่าเกิดอันตรายต่อแม่หรือทารก

สภาพทางการรักษาที่มีอยู่ก่อนอาการบาดเจ็บหรือความเจ็บป่วยที่คุณรับรู้อยู่แล้วขณะที่ คุณ กำลังทำการจอง

ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ - ภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการตั้งครรภ์ทั่วไปโดยที่ คุณไม่ทราบขณะทำการจองซึ่งอาจมีผลทำให้คุณไม่สามารถใช้ หรือมีส่วนร่วม หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่จองไว้ได้ 

ผู้จ่ายเงินองค์กรใดหรือบุคคลใดที่ต้องรับผิดชอบในการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายให้แก่เราต่อเหตุการณ์ความผิดพลาดในการบริการให้แก่ผู้มีสิทธิ์ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการ

Refund Protect - รูปแบบทางการค้าของ Event Protect Limited ซึ่งดำเนินการให้ เรา ในฐานะผู้ดูแลการคืนเงินทั้งหมดของผู้สมัครที่ทำผ่าน Booking Holders ของเรา โดยจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการคุ้มครองการคืนเงิน การคุ้มครองเงินคืน

ของเรา

กรณีให้ขอคืนเงิน

กรณีไม่ให้ขอคืนเงิน

หลักฐานสำคัญที่ใช้

การเจ็บป่วย / การบาดเจ็บ

หมายถึง อาการเจ็บป่วย หรือ การบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นกับ คุณ หรือ สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของคุณ ทั้งนี้เราจะคืนเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายตามใบรับรองแพทย์และที่ระบุไว้ในใบสมัครเพื่อการคืนเงิน

 • หากคุณไม่มีใบรับรองแพทย์ เพื่อรับรอง การเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บ
 • ที่ใดๆในระดับชาติหรือระหว่างประเทศหรือหน่วยงานที่ได้รับการกำหนดหรือออกเดินทางบ้านที่ปรึกษาคำเตือนหรือข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวของคนเนื่องจากการระบาดของโรคแพร่เชื้อ
 • ใบบันทึกจากแพทย์ หรือใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันการเจ็บป่วยหรืออาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นก่อนวันจัดกิจกรรมที่จอง

สภาพทางการรักษาที่มีอยู่ก่อน

หมายถึง สภาพทางการรักษาที่มีอยู่ก่อนซึ่งคุณรับทราบอยู่แล้วขณะที่คุณทำการจอง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วนั้นจะไม่มีผลต่อการเข้าร่วมและการใช้บริการการจอง

 • ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวข้องกับสภาพทางการรักษาที่มีอยู่ก่อนของคุณบ่งชี้ว่าคุณไม่ควรเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมใน กิจกรรมที่จอง
 • คำแนะนำจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่คุณได้รับทราบก่อนการจองว่า คุณไม่ควรเข้าร่วมในกิจกรรม อย่างเช่น กิจกรรมที่จอง เช่นนี้
 • ใบบันทึกจากแพทย์ หรือใบรับรองแพทย์ลงวันที่ก่อนวันจัดกิจกรรมที่จอง

ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์

หมายถึง ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ที่คุณไม่ทราบในขณะที่ทำการจอง ซึ่งส่งผลให้คุณไม่สามารถใช้ เข้าร่วม หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จอง

 • การตั้งครรภ์ปกติ
 • หาก คุณ ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ก่อนทำจองว่า คุณไม่ควรเข้าร่วมใน กิจกรรมที่จอง
 • ใบบันทึกจากแพทย์ หรือใบรับรองแพทย์

การเสียชีวิต

หมายถึง การเสียชีวิต ของคุณ ในช่วงเวลาใดๆ ก่อนวันจัดกิจกรรมที่จอง หรือการเสียชีวิตของสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด หรือบุคคลใน กลุ่ม ที่ต้องเข้าร่วมทำกิจกรรมกับคุณซึ่งเป็นการเสียชีวิตไม่เกิน 4 สัปดาห์ก่อนวันจัด กิจกรรมที่จอง

 • การเสียชีวิตของบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกครอบครัวใกล้ชิด หรือเป็นเพียงบุคคลนอก กลุ่ม ที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่จองกับคุณ
 • ใบมรณะบัตร

การขนส่งสาธารณะล้มเหลว

หมายถึง การหยุดชะงักโดยกระทันหัน หรือความล้มเหลวของเครือข่ายการขนส่งสาธารณะ ที่ คุณ ไม่สามารถทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าก่อนถึงวันจัดกิจกรรมที่จอง

 • หาก คุณ ทราบถึงการหยุดชะงักของเครือข่ายการขนส่งสาธารณะ ก่อนวันจัดกิจกรรมที่จอง แต่ไม่ได้เตรียมการเพื่อเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมที่จองในรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมตามสมควร
 • การขนส่งสาธารณะล้มเหลวทางการเงิน
 • ผู้จ่ายเงิน - องค์กรหรือผู้ใดก็ตามที่มีความรับผิดตามกฎหมายในการจ่ายค่าชดเชยต่อความล้มเหลวของการให้บริการให้กับคุณซึ่งมีสิทธิ์ได้รับรับค่าชดเชยภายใต้เงื่อนไขการบริการ
 • สำเนาหนังสือแจ้งการหยุดชะงักหรือความล้มเหลวของบริการระบบขนส่งสาธารณะ (โดยทั่วไปสามารถหาได้จากเว็บไซต์ของบริษัทขนส่ง)

ความล้มเหลวของตารางการบิน

หมายถึง การถูกยกเลิกเที่ยวบินที่คุณไม่ทราบล่วงหน้ามาก่อนวันจัดกิจกรรมที่จอง

 • หาก คุณ ทราบถึงการหยุดชะงักของเครือข่ายการบริการขนส่งสาธารณะ ก่อนวันจัดกิจกรรมที่จอง แต่ไม่ได้เตรียมการเพื่อเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมที่จองในรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมตามสมควร
 • การขนส่งสาธารณะล้มเหลวทางการเงิน
 • ผู้จ่ายเงิน - องค์กรหรือผู้ใดก็ตามที่มีความรับผิดตามกฎหมายในการจ่ายค่าชดเชยต่อความล้มเหลวของการให้บริการให้กับคุณซึ่งมีสิทธิ์ได้รับรับค่าชดเชยภายใต้เงื่อนไขการบริการ
 • สำเนาตั๋วเดินทางของสายการบินของคุณและหนังสือแจ้งการยกเลิกจากสายการบิน

ความเสียหายทางเครื่องจักรกล

หมายถึง ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนถึงวันจัด กิจกรรมที่จอง ได้เกิดความเสียหายทางเครื่องจักรกลขึ้น รวมทั้งเกิดอุบัติเหตุ ไฟไหม้ หรือการโจรกรรมยานพาหนะที่คุณต้องใช้เพื่อไปเข้าร่วมกิจกรรมที่จอง

 • หากคุณไม่วางแผนเวลาเดินทางไปยังกิจกรรมที่จองไว้อย่างเพียงพอ
 • หากคุณไม่ได้เตรียมการทางเลือกอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่จองไว้
 • หากเกิดความเสียหายทางกลไกขึ้น รวมทั้งเกิดอุบัติเหตุ ไฟไหม้ หรือการโจรกรรมยานพาหนะที่คุณต้องใช้เพื่อไปเข้าร่วมกิจกรรมที่จอง นานกว่า 24 ชั่วโมงก่อนถึงวันจัดกิจกรรมที่จอง
 • ความเสียหายสำเนาบันทึกการโทรเข้าศูนย์บริการซ่อมแซมความเสียหายของคุณ (ตัวอย่างเช่น RAC, AA, Green Flag เป็นต้น
 • อุบัติเหตุรายงานอุบัติเหตุจากสถานีตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ไฟไหม้รายงานจากสถานีดับเพลิง และ/ หรือสถานีตำรวจ
 • การโจรกรรมการลงบันทึกแจ้งความ  หมายเลขอ้างอิงอาชญากรรมจากสถานีตำรวจและหลักฐานจากการยื่นข้อเรียกร้องต่อบริษัทประกันภัยรถยนต์ของคุณ

คณะลูกขุน

หมายถึง การที่คุณได้หมายเรียกให้เข้าร่วมคณะลูกขุนในวันจัดกิจกรรมที่จอง ทั้งนี้ คุณ ม่เคยทราบมาก่อนขณะทำจองเข้าร่วมกิจกรรม

 • ถ้าคุณทราบถึงหมายเรียกให้เข้าร่วมคณะลูกขุนมาก่อนทำจองเข้าร่วมกิจกรรม
 • สำเนาจดหมาย /หมายเรียกจากคณะลูกขุน

หมายศาล

หมายถึง คุณ ถูกเรียกตัวให้เข้าร่วมเป็นพยานในกระบวนการพิจารณาคดีของศาลในวันจัดกิจกรรมที่จอง ซึ่งคุณไม่ทราบวันเวลาขณะทำการจอง

 • ถ้า คุณ รู้วันตามหมายศาลเรียกก่อนทำการจอง 
 • มีคำสั่งศาลต่างๆ ที่มีชื่อคุณเป็นจำเลยในการดำเนินคดีทางอาญา หรือ คุณ กำลังถูกดำเนินคดีทางอาญา
 • สำเนาหมายเรียกตามคำสั่งศาล

เหตุฉุกเฉินในด้านที่อยู่อาศัย

หมายถึง เกิดการลักทรัพย์, ไฟไหม้, ความเสียหายที่เป็นอันตราย หรือน้ำท่วมที่พักอาศัยของคุณ ซึ่งเกิดภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนวันจัดกิจกรรมที่จอง

 • เกิดเหตุฉุกเฉินในที่อยู่อาศัยนานกว่า 48 ชั่วโมง ก่อนวันจัดกิจกรรมที่จอง
 • หากคุณทราบถึงเหตุฉุกเฉินในที่อยู่อาศัยก่อนการทำจอง
 • เอกสารจากกรณีเกิดเหตุลักทรัพย์ น้ำท่วม ความเสียหายที่เป็นอันตราย รวมทั้งเลขที่อ้างอิงในเหตุอาชญากรรมจากสถานีตำรวจ หรือหลักฐานจากการยื่นคำร้องต่อบริษัทประกันภัยเพื่อที่อยู่อาศัยของคุณ
 • กรณีไฟไหม้ - เอกสารจากหน่วยดับเพลิงและ / หรือใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ

การเรียกตัวจากกองทัพและหน่วยฉุกเฉิน

หมายถึง คุณในฐานะสมาชิกของกองกำลังทหาร กองกำลังสำรอง หรือหน่วยฉุกเฉิน คุณอาจจะถูกเรียกตัวให้ทำงาน หรือปฏิบัติหน้าที่ในวันจัดกิจกรรมที่จอง หรือได้รับมอบหมายให้ไปประจำการในต่างประเทศซึ่งทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่จองได้

 • คุณรับทราบหรือรู้กำหนดการโยกย้ายว่าจะมีขึ้นในวันจัดกิจกรรมที่จองล่วงหน้าก่อนที่จะทำการจอง
 • คุณยื่นขอลาพักประจำปีในวันที่จัดกิจกรรมที่จองไม่สำเร็จ
 • คุณโยกย้ายที่อยู่อาศัยในระยะไม่เกิน 100 ไมล์จากที่อยู่ปัจจุบันของคุณ
 • บันทึกข้อความจากผู้บังคับบัญชาของคุณ หรือ ผู้จัดการสายงานเพื่อยืนยันว่าถูกเรียกให้ไปทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่คุณกำหนดไว้ในตอนแรก

สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย

หมายถึง สภาพอากาศที่หน่วยงานของรัฐออกคำเตือนไม่ให้เดินทาง โดยไม่ต้องการให้คุณเข้าร่วมหรือเดินทางไปถึงกิจกรรมที่จอง

 • สภาพอากาศไม่ดีแต่ไม่มีคำเตือนจากหน่วยงานราชการ ว่าไม่ให้เดินทาง
 • สำเนาคำเตือนการเดินทางจากหน่วยงานรัฐบาล
 • การยืนยันปิดถนน

โยกย้ายสถานที่ทำงาน

หมายถึง นายจ้าง ของคุณ กำหนดให้ คุณ ย้ายที่อยู่โดยที่คุณไม่ทราบมาก่อน วันที่จอง ซึ่งอาจเป็นการย้ายชั่วคราวหรือถาวร แต่ต้องย้ายไปไกลจากบ้านของคุณมากกว่า 100 ไมล์ วันที่จอง

 • กรณีโยกย้ายถิ่นฐานหรือที่ทำงานใหม่ไม่ไกลเกินกว่า 100 ไมล์ จากที่พักอาศัยปัจจุบันของคุณ
 • การเข้าร่วมประชุมทางธุรกิจและการเดินทางเพื่อธุรกิจ
 • จดหมายจากนายจ้างปัจจุบันของคุณเพื่อยืนยันการย้ายที่อยู่

การโจรกรรมตั๋ว

หมายถึง ตั๋วเข้างานกิจกรรมที่จองถูกขโมยในระยะเวลา 24 ชั่วโมงก่อนการจัดงานกิจกรรมที่จอง ซึ่งบริษัทจำหน่ายตั๋ว/ ผู้จัดกิจกรรมไม่สามารถออกตั๋วใหม่ได้

 • บริษัทจำหน่ายตั๋ว/ ผู้จัดกิจกรรมสามารถเปลี่ยนตั๋วล่วงหน้าก่อนวันจัดกิจกรรมที่จอง หรือ ในวันทำกิจกรรมที่มีการจำหน่ายผ่านบ็อกซ์ออฟฟิศ
 • ใบบันทึกแจ้งความ หรือ เลขที่อาชญากรรมเพื่อยืนยันการถูกโจรกรรมตั๋ว
 • อีเมลจากบริษัทจำหน่ายตั๋ว / ผู้จัดกิจกรรม /การยืนยันว่าพวกเขาไม่สามารถเปลี่ยนตั๋ว/ออกตั๋วใหม่ได้

การสั่งห้ามเดินทางจากภาครัฐ

หมายถึง รัฐบาลของประเทศที่คุณพำนักออกคำสั่งห้ามเดินทางท่องเที่ยวไปยังประเทศหรือพื้นที่ที่กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมที่จองไว้ เป็นเวลา 7 วัน ก่อนวันจัดกิจกรรม

 • รัฐบาลของคุณออกคำเตือนการเดินทาง แต่ไม่ได้ห้ามเดินทางไปในประเทศหรือพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรมที่จอง
 • เมื่อ คุณ ทำการจองหลังมีคำสั่งห้ามเดินทางท่องเที่ยวของรัฐบาล
 • ที่ใดๆในระดับชาติหรือระหว่างประเทศหรือหน่วยงานที่ได้รับการกำหนดหรือออกเดินทางบ้านที่ปรึกษาคำเตือนหรือข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวของคนเนื่องจากการระบาดของโรคแพร่เชื้อ
 • หลักฐานทางเว็บไซต์จากรัฐบาลแห่งชาติของคุณ ซึ่งยืนยันการสั่งห้ามเดินทางไปยังประเทศหรือพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรมที่จอง

การปลดออกจากงาน

หมายถึง คุณ ถูกให้ออกจากงานโดยกระทันหันจากนายจ้างของคุณ

 • คุณออกจากงานโดยสมัครใจ
 • คุณถูกไล่ออกจากงาน
 • จดหมายรับรองการถูกปลดออกจากงานจากนายจ้างของคุณ

การเปลี่ยนแปลงวันสอบ

หมายถึง การเปลี่ยนแปลงวันสอบกระทันหันในคอร์สการเรียนที่คุณลงทะเบียนไว้เป็นวันที่จัดกิจกรรมที่จอง 

 • หาก คุณ สอบตกก่อนหน้านี้และต้องสอบใหม่
 • คุณรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงวันสอบก่อนทำจอง
 • คุณเป็นผู้ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบ
 • หลักฐานเป็นสำเนาหนังสือแจ้งจากศูนย์สอบ, โรงเรียน, วิทยาลัย, มหาวิทยาลัย ที่แสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงวันสอบ

สถานการณ์ฉุกเฉิน

หมายถึง สถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดและอยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณและซึ่งไม่ใช่ความผิดของคุณ การตัดสินใจคืนเงินนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Refund Protect ซึ่งเป็นผู้ดูแลของเราที่จะต้องพิจารณาถึงสถานการณ์ต่างๆ เหล่านี้โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ในการคืนเงิน

 • ข้อพิจารณาที่จะทำ Refund Protect  ไม่เป็นส่วนหนึ่งของถ้อยคำนี้
 • มอบหลักฐานทั้งหมดให้ Refund Protect เพื่อใช้ตรวจสอบสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ

เงื่อนไขทั่วไปของการคืนเงิน

 • คุณจะต้องเตรียมตัวในเรื่องสำคัญๆ ทั้งหมดให้พร้อมเพื่อให้มาถึงสถานที่จัดกิจกรรมได้ตรงเวลา
 • คุณต้องพึงระวังและรับทราบในข้อเท็จจริง สถานการณ์หรือเหตุการณ์ใด เวลาที่มีการเลือกการคุ้มครองการคืนเงินจอง Refund Protect ซึ่งอาจทำให้ต้องยื่นการขอคืนเงิน
 • คุณจะต้องพิจารณาคำเตือนทั้งหมดอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการขอคืนเงินหรือลดการยื่นคำขอคืนเงิน
 • เว้นแต่ว่า เรา จะเห็นด้วยในเรื่องต่อไปนี้ : 1) ภาษาที่ใช้ในเอกสารและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ และ 2) ข้อมูลในสัญญาทั้งหมด รวมถึงการเจรจาต่อรองและการปฏิบัติงานให้อยู่ภายใต้กฎหมายประเทศอังกฤษและเขตอำนาจศาลของศาลอังกฤษเท่านั้น
 • คุณจะต้องเตรียมหลักฐานแสดงค่าใช้จ่ายในส่วนของคุณ รวมทั้งเอกสารหลักฐานเพื่อสนับสนุนการคืนเงินดังแสดงในตารางด้านบน
การขอเงินคืนคุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ที่ https://refunds.refundprotect.co โดยให้กรอกข้อมูลและส่งแบบฟอร์มการขอคืนเงินให้เร็วที่สุดหลังจากรับทราบถึงสถานการณ์ที่อาจทำให้คุณต้องยื่นขอรับเงินคืน แต่ไม่เกิน วันหลังจากวันจัดกิจกรรมที่จอง